Staff

Home » Staff

OUR Staff

let us Help you and answer all your questions

Björg Dan Róbertsdóttir

General Manager
 • 563-9002
 • bjorg@trex.is

Anna Lilja Henrysdóttir

CFO
 • 563-9004
 • anna@trex.is

Elísabet Guðmundsdóttir

Project Manager, Educational Field Studies
 • 563-9012
 • elísabet@trex.is

Erla Kr. Bergmann

Office Manager
 • 563-9005
 • erla@trex.is

Katrín Runólfsdóttir

Travel Consultant
 • 563-9001
 • katrin@trex.is

Pétur Andri Dam

Project Manager, scheduled highland buses
 • 563-9013
 • petur@trex.is

Saga Hlíf Birgisdóttir

Fleet manager
 • 563-9008
 • saga@trex.is

Vilborg Jónsdóttir

Accounting
 • 563-9006
 • vilborg@trex.is